คำย่อในกิจการวิทยุสมัครเล่น


CQ เรียกสถานีใดก็ได้ ตอบที
OM เพื่อน ( Old Man)
YL ผู้หญิง ( Young Lady)
XYL ภรรยา
HARMONIC แสลงว่า ลูก
HAM แสลงว่านักวิทยุสมัครเล่น
LAND LINE โทรศัพท์
MAY DAY ขอความช่วยเหลือมีเหตุฉุกเฉิน
STAND BY รอฟัง พร้อมรับการติดต่อ
BREAK ขอขัดจังหวะการสนทนา
CONTACT ขอติดต่อกับ......
CLEAR ยกเลิกการติดต่อ
NEGATIVE ปฏิเสธ / ไม่ใช่
ROGER รับทราบข้อความ
EYEBALL การพบปะ เจอะเจอ
DX การติดต่อวิทยุทางไกล
73 ด้วยความปราถนาดี เมื่อเลิกการติดต่อ
88 ความหมายเดียวกันกับ 73 แต่ส่วนมากจะ
ใช้สำหรับเพศตรงข้าม


 
กลับหน้าหลัก
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ (HS6AN)