LOG BOOK


ระเบียบคณะกรรมการประสานงานจัดและบริหารความถี่

     ตามระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ข้อ 43 กำหนดให้ นักวิทยุสมัครเล่นทุกคน ต้องมี "สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร" (LOG BOOK) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น และจะต้องบันทึกรายละเอียดการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ

          สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารนี้ ตำราหรือวารสารบางเล่มอาจเรียกว่า "สมุดปูม" ภายในมีรายละเอียดการติดต่อสื่อสารที่จะต้องบันทึกไว้ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากครั้งสุดท้ายที่ได้บันทึกการติดต่อไว้ ได้แก่
   1. วัน เดือน ปี และเวลา ตั้งแต่เริ่มและสิ้นสุดการติดต่อแต่ละครั้ง
   2. สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ติดต่อด้วย
   3. ขนาดความถี่ที่ใช้ และ/หรือ สรุปข้อความที่ติดต่อแต่ละครั้ง
   4. กำลังส่งที่ใช้
   5. ประเภทของการส่ง
         
          อย่างไรก็ดี สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารนี้ มีนักวิทยุสมัครเล่นยังคงเก็บรักษาไว้แม้จะเลยเวลา 1 ปี แล้ว ก็ตามเนื่องจากมันเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสถานีหรือนักวิทยุสมัครเล่นนั้น ๆ ว่าได้ดำเนินกิจกรรม ด้านวิทยุสมัครเล่นมากน้อย และนานเพียงใด

 ตัวอย่างสมุด LOG BOOK
วัน /เดือน /ปี
เวลา
คู่สถานี
สัญญาณรับ
สัญญาณส่ง
สายอากาศ
QTH คู่สถานี
เริ่ม
สิ้นสุด
สถานีรับ
สถานีส่ง
10/9/44
07.30
07.45
 E20LZZ
4/7
5/9
เสาชัก
F 23
 บางขุนนนท์
10/9/44
08.15
10.52
 E20PAB
5/F
5/F
C-load
F 23
สถานีรถยนต์
10/9/44
12.30
14.54
HS7XGY
5/F
5/F
FOLDED
4 S
F 23
คลองสาน
10/9/44
12.45
15.15
E21WNV
5/F
5/9
YAKI 7 E
F 23
ประชาอุทิศ

10/9/44

13.00
14.25
E20UOM
3/5
4/F
เสาชัก
F 23
ท่าเตียน


     ในการติดต่อมักนิยมระบุเวลาในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารเป็นเวลามาตรฐานสากล คือ เวลา UTC เพื่อให้ทุกสถานีไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตามสามารถอ้างอิงเวลากันได้ไม่สับสนว่าเป็นเวลาท้องถิ่นหรือเวลามาตรฐานสากล

            UTC ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส ว่า Universelfe Tempas Cordinate
 ส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า Coordinated Universal Timeเป็นเวลามาตรฐานสากลซึ่งเป็นเวลาที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ หรือคำเดิมคือ GMT (Greenwich Mean Time)

            UTC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เริ่มจาก 0000 ถึง 2400 ในการใช้งานมักเขียนคำว่า "UTC" หรือ "Z" ต่อท้ายเวลาด้วย สำหรับเวลาในประเทศไทยเร็วกว่าเวลา UTC  7 ชั่วโมง ดังนั้น 0300 UTC คือเวลา 10.00 น.

 

  กลับหน้าหลัก
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ (HS6AN)