ข้อแนะนำในการพกพาวิทยุสื่อสาร

               ท่านที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านควรระมัดระวัง ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้มี ให้ใช้ และมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกของท่านควรได้ระมัดระวังส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้
              1. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ ควรนำใบอนุญาตต่าง ๆ ติดไปด้วย (ถ้าเป็นสำเนาควรมีคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า "สำเนาถูกต้อง")
              2. การนำเครื่องวิทยุมือถือเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ควรจะพิจารณาดูด้วยว่าควรปฏิบัีติอย่างไร เช่น ในห้องที่มีการประชุม ในร้านอาหาร ควรระวังเรื่องการเปิดเสียงดัง ถ้าจำเป็นให้ใส่หูฟัง
              3. ไม่ควรนำวิทยุตั้งบนโต๊ะอาหารในร้านอาหาร ถ้าจำเป็นให้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย

              4. การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพ และพกพาเครื่องวิทยุมือถือโดยมิดชิด แบบสุภาพ

              5. การเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย ควรละเว้นการสวมเสื้อคอกลม รองเท้าแตะ ควรเป็นเสื้่อคอปก และรองเท้าหุ้มส้น

              6. ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ต้องให้ความร่วมมือ และชี้แจงโดยสุภาพ ไม่ึควรพูดจายียวน จะทำให้เกิดเรื่องยาวเกินความจำเป็น

              ถ้าท่านทั้งหลายระมัดระวังสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้แล้ว ปัญหาหรือเหตุขัดข้องต่าง ๆ จะไม่มี และจะทำให้ภาพพจน์ของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นที่ยอมรับมายิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งคือการแอบแฝงเข้ามาเพื่อเอาใบอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่น ไปเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเล่นเครื่องเถื่อน หรือใช้ในกิจการอื่น ถ้าตรวจพบจะมีการลงโทษ และจะทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมได้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เีกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าฟังอยู่ตลอดเวลา


กลับหน้าแรก
www.HS6AN.com