ประมวลรหัส Q สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น


รหัส Q หรือ Q Code นั้นมีมาก เกือบ 100 Code แต่ ส่วนมากจะใช้ ในการติดต่อสื่อสาร แบบ รับ-ส่ง มอร์ส มากกว่า สำหรับในประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย แต่ทีใช้อยู่ในปัจจุบัน จะใช้เพียงไม่มากนัก เนื่องจากเป็นการใช้ติดต่อแบบ โฟน (Phone) ซึ่งเป็นการพูดต้องโต้ตอบกันโดยตรง (คล้ายวิทยุสื่อสารราชการ) จึงขอแนะนำเพียง Q Code ที่สำคัญ และใช้บ่อย ๆ เท่านั้น ดังนี้

QRA สถานี ชื่อ.......
QRD มาจากไหน / จะไปไหน
QRL มีธุระ
QRM การรบกวน โดยมนุษย์
QRN การรบกวน โดยธรรมชาติ
QRO เพิ่มกำลังส่ง
QRP ลดกำลังส่ง
QRT ปิดสถานี
QRU หมดข้อความ
QRV พร้อมจะออกอากาศ
QRX พักการออกอากาศชั่วคราว
QRZ ใครเรียกข้าพเจ้า
QSO การพูดคุยทางวิทยุ
QSL ยืนยัน ถูกต้อง
QSM ทวนข้อความ
QSP ถ่ายทอดข้อความ
QSY ปรับความถี่ไปที่.....
QTH ตำแหน่งที่ส่งออกอากาศ
QTR เทียบเวลา
QRK ระดับความชัดเจนของเสียง
    QRK-5 ชัดเจนดีมาก
    QRK-4 ชัดเจนดี
    QRK-3 ชัดเจนพอใช้
    QRK-2 ไม่ค่อยชัดเจน
    QRK-1 จับใจความไม่ได้เลย

 กลับหน้าหลัก
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ (HS6AN)